Padėkite gelbėti Punios šilą!

Old mixed conifer and broadleaf forest in the Punia forest reserve, not logged or hunted in for more than 70 years, LithuaniaSkirkite norimo dydžio paramą vertingiausios Lietuvos sengirės išsaugojimui!

Junkis prie Punios šilo saugotojų būrio ir padėk išsaugoti mišką, menantį Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės laikus! Kol kas nei beveik 15 000 parašų surinkusi peticija, nei mokslininkų atviras laiškas neįtikino aplinkos ministro K. Mažeikos, kad reikia imtis griežtesnės Punios šilo apsaugos ir užtikrinti ilgalaikę šios sengirės apsaugą. Teisinis ginčas lieka ko ne vienintele išeitimi susirūpinusiai visuomenei užtikrinti, jog šiuo metu naikinama vertingiausia Lietuvos sengirė būtų išsaugota. Todėl visuomeninė organizacija „Baltijos aplinkos forumas”, gindama išimtinai viešąjį interesą pateikė teisinį skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Paremk teisminį procesą, kuriuo siekiama užtikrinti tinkamą Punios šilo gamtos vertybių apsaugą. Ši byla yra vienas pirmųjų atvejų Lietuvos teismų praktikoje, kai aplinkosaugos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija pripažinta tinkama ginti viešąjį interesą. Tai – itin svarbus atvejis, atveriantis realią galimybę ir kitoms gamtosaugos iniciatyvoms atstovauti viešąjį interesą teismuose.

Kiti mokėjimo būdai nurodyti žemiau.

Reikalinga suma Jau surinkta suma Panaudota paramos suma
9800 Eur 7070 Eur 6687 Eur Žr. tarpinę ataskaitą žemiau

Atnaujinta 2020-03-09 08:08

Dėl teisminėms išlaidoms reikalingos sumos

Reikėtų pasidžiaugti, kad siekiant išsaugoti Punios šilą jau nemažai pasiekta. Aktyvus visuomenės įsitraukimas, nuolatinis dėmesys ir griežta pozicija pasitelkiant teisines priemones (peticiją, ieškinį teismui) paskatino Aplinkos ministeriją ne tik laikinai sustabdyti kirtimus, bet ir inicijuoti detalesnius Punios šilo tyrimus bei šios teritorijos apsaugos tikslų nustatymą. Ekspertams atlikus šį didelį darbą buvo sukaupta daug vertingos medžiagos, kuri patvirtina išskirtinę Punios šilo vertę ir rezervato reikalingumą. Pateikus šią medžiagą ministerijai, ši jos paprastai ignoruoti negalės. Taip pat reikėtų pasidžiaugti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas ėmėsi Punios šilo bylą nagrinėti labai įsitraukęs, aktyviai gilindamasis į problemą. Teismas pasiūlė išplėsti skundą tiesiogiai įtraukiant ir aplinkos ministro pavedimą, kurį įgyvendinant ir buvo nutraukta Punios šilo rezervato plėtra. Dėl to Aplinkos ministerija tapo atsakovu. Tai yra svarbus posūkis byloje, nes jis sudaro puikiais sąlygas aplinkos ministro K. Mažeikos sprendimo pagrįstumą nagrinėti iš esmės.  Tuo tarpu Peticijų komisija paskelbė peticijos nagrinėjimą atidedanti iki teismas paskelbs savo sprendimą taip dar didesnę reikšmę suteikdama šiam teismui.

Planuotos 6500 Eur sumos praktiškai užteko pirmajam etapui iki pirmojo teismo posėdžio, tačiau antrasis posėdis pareikalaus papildomų išlaidų. Prognozuojame, jog visoms teisminėms ir su jomis susijusioms išlaidoms iki antrojo teismo posėdžio reikės 9800 Eur. Taip pat kviečiame susipažinti su tarpine paramos panaudojimo ataskaita.

Tarpinė Punios šilo paramos panaudojimo ataskaita (iki 2019 12 31)

Eil.Nr. Išlaidų rūšis Suma, Eur
1 Teismo ir su teisminiu procesu susijusios išlaidos (Administracinio skundo rengimas, rašytinių įrodymų atrinkimas ir vertinimas, Aplinkos ministerijos ir VSTT pateiktų dokumentų dėl Punios šilo teritorijos vertinimo ir apsaugos analizė; gamtininkų pateiktų Punios šilo teritorijos tiriamųjų straipsnių analizė ir vertinimas; rezervato plėtros teritorijų planavimo procedūros dokumentų atrinkimas ir vertinimas; VSTT parengtų apsaugos tikslų Punios šilo teritorijai analizė ir vertinimas; įrodymų apie vykdomus kirtimus Punios šile rinkimas ir vertinimas; atitinkamų rašytinių paaiškinimų teismui rengimas ir pateikimas;  dokumentų vertinimas ir analizė, teisinės konsultacijos dėl Kliento ir susijusių su ginču asmenų pateiktų dokumentų, naudotinų argumentų bei tolimesnių veiksmų teisminiame procese, pasirengimas ir atstovavimas Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje 2019-12-17) 4967,05
2 Papildomos teisininkų paslaugos (Peticijos dėl Punios šilo pareiškimo procesas; Dalyvavimas BNS spaudos konferencijoje) 943,8
3 BNS spaudos konferencijos organizavimas, domeno puniossilas.lt registravimas, svetainės SSL, SAN sertifikatų įsigijimas; Payseros integravimo paramos lėšų rinkimui į svetainę programavimo darbai 602,55
4 Paramos rinkimo banko komisinių išlaidos 173,57
VISO 6686,97

Apie teisminį procesą

Old mixed conifer and broadleaf forest in the Punia forest reserve, not logged or hunted in for more than 70 years, Lithuania

Visuomeninė organizacija „Baltijos aplinkos forumas”, gindama išimtinai viešąjį interesą 2019 m. rugpjūčio 19 d. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Skunde prašoma panaikinti, mūsų nuomone, nepagrįstą aplinkos ministro K. Mažeikos sprendimą sustabdyti reguliuojamo gamtinio rezervato steigimą vertingiausioje Lietuvos sengirėje. Suteikus šį statusą Punios šile būtų nutraukti miško kirtimai ir medžioklė, sengirė galėtų netrukdomai klestėti, o reguliuojamo rezervato statusas sudarytų sąlygas visuomenei lankytis šiame miške, gretimų kaimų gyventojai galėtų uogauti ir grybauti.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 30 d. priėmė šį skundą. Teisme mus atstovauja advokatų profesinė bendrija „SPC legal”. Dalyvavimui teismuose reikalingi pinigai. Jūsų paaukotos lėšos bus skiriamos teismo ir su tuo susijusioms išlaidoms padengti.

2019 m. gruodžio mėn. 17 d. vyko pirmasis teismo posėdis. Jo metu nutarta išplėsti ieškinį įtraukiant Aplinkos ministeriją į procesą ne kaip trečiąjį asmenį, bet kaip atsakovą ir papildant ieškinį susijusiais teisės aktais. 2019 m. vasario mėn. 11 d. vyks antrasis teismo posėdis.

Wild boar with young piglets, Sus scrofa, in the Old mixed conifer and broadleaf forest in the Punia forest reserve, not logged or hunted in for more than 70 years, Lithuania

Surinktos paramos naudojimas

Visos surinktos lėšos bus naudojamos teisinių ir su tuo susijusių paslaugų išlaidoms dengti. Siekiant užtikrinti skaidrumą, parama renkama į specialią, tik šiam tikslui skirtą sąskaitą, šiame puslapyje bus pateikiama detali informacija apie surinktą paramos sumą, pasibaigus teisminiam procesui ir panaudojus surinktą paramą, pateiksime panaudotų lėšų informaciją. Su tarpine ataskaita galite susipažinti jau dabar (žr. skiltį „Tarpinė Punios šilo paramos panaudojimo ataskaita”viršuje).

Jei paramos bus surinkta daugiau

Surinktas perviršis bus skirtas Punios šilo lankymosi infrastruktūrai atnaujinti / pagerinti bei Punios šilo apsaugos kampanijos tiesioginėms išlaidoms dengti.

Jei byla teisme bus laimėta

Bylos laimėjimo atveju Aplinkos ministerija bus įpareigota padengti teismo išlaidas, tad tokiu atveju, visa ar dalinė (priklausomai nuo padengtų išlaidų dydžio) surinktų pinigų suma bus skiriama Punios šilo lankymosi infrastruktūrai atnaujinti / pagerinti. Apie visa tai skelbsime viešai.

Kiti paramos apmokėjimo būdai

Parama bankiniu pavedimu

Skirti paramą galite ir atlikdami pavedimą į specialią sąskaitą: Sąsk. nr. LT533500010001054536

Baltijos aplinkos forumas

Įmonės kodas 110090837

Paskirtis: Parama Punios šilo išsaugojimui

IBAN sąskaita skirta pervedimams tik EUR valiuta SEPA.

Swift kodas: EVIULT21XXX

Banko kodas: 35000

Banko pavadinimas: „Paysera LT“, UAB

Banko adresas: Pilaitės pr. 16, LT-04352, Vilnius, Lietuva

Mokėjimas per PayPal ir kreditine / debetine kortele

Skirkite paramą, kuri jums nieko nekainuoja – 1,2 proc. nuo GPM

Reikalingi VšĮ Baltijos aplinkos forumas duomenys:

  • Paramos gavėjo pavadinimas: VšĮ Baltijos aplinkos forumas;
  • Paramos gavėjo kodas: 110090837;
  • Buveinės adresas: Pienių g. 20, LT-10238 Vilnius;
  • Reikia pildyti FR0512 formą (04 versija).

Užpildyti FR0512(4) formą galima:

Prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos

Atsispausdinkite paramos sertifikatą-kalėdinę dovaną

Jei norite kažkam padovanoti kalėdinę dovaną – paramą Punios šilui, galite atsispausdinti šį paramos sertifikatą.

Spausdinti